Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Huế
Trở lại chi tiết bài báo NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GIỐNG NGÔ NẾP LAI VÀ MẬT ĐỘ GIEO TRỒNG THÍCH HỢP TẠI TỈNH PHÚ YÊN Tải Download PDF