Trở lại chi tiết bài báo Phân lập nấm rụng lá Corynespora và đánh giá khả năng kháng của một số giống cao su ở Quảng Bình trong điều kiện in vivo Tải Download PDF