##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bệnh rụng lá do nấm Corynespora trên cây cao su hàng năm gây rụng lá nhiều lần và làm chậm tốc độ sinh trưởng ở những vườn cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Quảng Bình. Chúng tôi phân lập và đã xác định được 3 mẫu nấm thuộc Corynespora (R600-1, R600-2 và R4) từ những mẫu lá cao su bị bệnh là 3 chủng nấm thuộc loài Corynespora cassiicola. Kết quả lây bệnh nhân tạo bằng mẫu nấm R4 bằng áp thạch và bào tử trên lá cao su trưởng thành của 3 giống cao su RRIM 600, RRIV 4 và GT 1 cho thấy, mức độ lây nhiễm bệnh bằng phương pháp áp thạch mạnh hơn so với lây bệnh bằng bào tử về tỷ lệ bệnh (%), đường kính vết bệnh (%) và đường cong tiến triển bệnh (AUDPC).
Trong 3 giống sử dụng đánh giá tính kháng bằng lây bệnh nhân tạo, thì giống RRIM 600 có tính kháng cao nhất so với giống RRIV4 và GT 1.


ISOLATION OF CORYNESPORA LEAF FALL FUNGI AND  EVALUATING RESITANCE ABILITY OF SOME RUBBER CULTIVARS IN QUANG BINH IN VIVO CONDITION


ABSTRACT
The leaf fall disease caused by Corynespora cassicola has damaged annually and decreased the growth of rubber tree at early stage in Quang Binh. Three strains of Corynespora cassiicola (R600-1, R600-2 and R4) have been isoalted from leaf fall diseases in Quang Binh and identified the species of Corynespora cassiicola. The result of artificial inoculation using the strain Corynespora cassiicola R4 by a slice of mycelia meida and spores on healthy mature rubber leaf of 3 cultivars PRIM 600, PRIV 4 and GT 1 showd that the artificial inoculation by a slice of mycelia media made leaf spot symptom appearing earlier, higher incidence (%), diameter of leaf spot (%) and AUDPC in comparison with artificial inoculation by spores. Of three cultivars using artificial inoculation, the RRIM 600 cultivar showed higher resitance against Corynespora than RRIV 4 and GT 1 cultivars.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo