Trở lại chi tiết bài báo Hiệu lực của phân lân đối với lúa và lạc tại vùng duyên hải Bắc Trung bộ Tải Download PDF