##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Đỗ Đình Thục

Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện trong vụ xuân năm 2016 trên một số loại đất chuyên trồng lúa và lạc của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Mục đích nghiên cứu nhằm tìm ra được lượng lân phù hợp mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất đối với cây lúa và cây lạc. Thí nghiệm gồm có 5 liều lượng lân khác nhau từ 0 – 120 kg P 2 O 5 /ha, bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy liều lượng lân có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu như năng suất, hiệu quả kinh tế và hiệu suất phân lân. Trong đó lượng bón 90 kg P 2 O 5 /ha trên nền 100 kg N + 60 kg K 2 O + 10 tấn phân chuồng/ha + 500 kg vôi/ha cho lúa và 40 kg N + 60 kg K 2 O + 8 tấn phân chuồng/ha + 500 kg vôi/ha cho lạc đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất.


EFFICIENCY OF PHOSPHROUS FERTILIZER ON RICE AND PEANUT CROPS IN NORTH CENTRAL COAST PROVINCES


ABSTRACT
This study was carried out in the Winter - Spring crop of 2016 in Nghe An, Ha Tinh and Thua Thien Hue provinces on rice and peanut crops. The aim of the study was to determine the appropriate phosphorus rate with the highest yield and economic efficiency for rice and peanut. This study consisted of 5 rates of phosphorous fertilizer from 0 – 120 kg P 2 O 5 /ha, arranging in RCBD with 3 replications. Research results indicated that different phosphorous rates had effects on parameters such as rice and peanut yield and economic efficiency. In general, application of 100 kg N + 90 kg P 2 O 5 + 60 kg K 2 O + 10 tons of farm yard manure + 500 kg lime/ha for rice and 40 kg N + 90 kg P 2 O 5 + 60 kg K 2 O + 8 tons of farm yard manure + 500 kg lime/ha for peanut obtained the highest yield and economic efficiency in different soils of central coastal provinces.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo