##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân 2017 tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên với hai yếu tố giống và mật độ được bố trí theo kiểu ô lớn (72 m 2 ) - ô nhỏ (18 m 2 ) với 3 lần nhắc lại. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy được những ảnh hưởng mang tính chất đặc trưng của yếu tố mật độ đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển, năng suất cũng như mức độ nhiễm các loại sâu bệnh hại của hai giống lạc TK10, TB25; đồng thời có mối tương quan nghịch giữa mật độ trồng với tổng thời gian sinh trưởng, tổng số hoa/cây, khối lượng chất khô tích lũy, số lượng nốt sần hữu hiệu, các yếu tố cấu thành năng suất. Trong khi mật độ trồng có mối tương quan thuận với chỉ số diện tích lá (LAI), năng suất lý thuyết và năng suất thực thu thì giống TK10 đạt cực đại ở mật độ 41 cây/m 2 , sau đó giảm dần. Ở mật độ 45 cây/m 2 , năng suất giống lạc TB25 đạt cao nhất (32,17 tạ/ha) và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn các mật độ khác khi bố trí cùng giống TK10. Trong khuôn khổ của đề tài, thí nghiệm đã bước đầu cho thấy được giống TK10 với hiệu quả về năng suất và chất lượng khi trồng ở mật độ 41 cây/m 2 , cao hơn hẳn so với đối chứng.


RESEARCH ON PLANTING DENSITY OF TWO PEANUT VARIETIES TB25 AND TK10 IN SPRING CROP 2017 IN DONG HOA DISTRCT, PHU YEN PROVINCE


ABSTRACT
The experiment was conducted in Dong Hoa district, Phu Yen province in Spring 2017 and laid out in split-plot design with two peanut varieties and four densities. The experiment was replicated 3 times. The results show the specific effects of density factors on the growth, productivity as well as infection type of pests, diseases of TK10 and TB25 peanut varieties in Spring crop 2017.
The results also indicate that there is an inverse correlation between planting density and total growth
time, the number of flowers per plant, cumulative dry matter content, effective node number of root, and productivity components. While planting density is strongly correlated with leaf area index (LAI), theoretical yield of TK10 variety, was a maximum at the density of 41 plants/m 2 , then gradually decreasing. At the density 45 plants/m 2 , peanut yield and economic efficiency with TB25 was the highest (32,17 quintals per hectare). In the curent study, the result indicated the TK10 variety was the efficiency productivity and quality at planting density of 41 plants/m 2 in compared with control.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo