##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đối với đất trồng lúa trong 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu tại huyện Quế Sơn. Nghiên cứu ứng dụng chỉ số chuẩn hóa giáng thủy (SPI) để đánh giá ngưỡng hạn hán trong 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Huyện Quế Sơn có diện tích đất trồng lúa là 4.059,80 ha chiếm 19,2% tổng diện tích tự nhiên, tuy nhiên hệ thống kênh mương, hồ chứa vẫn còn hạn chế và xuống cấp trầm trọng; (ii) Qua số liệu lượng mưa từ 20 trạm quan trắc và trạm vệ tinh nghiên cứu đã tính toán được giá trị chỉ số SPI trong cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu đều xuất hiện dưới ngưỡng -1; (iii) Dựa trên giá trị chỉ số SPI, nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ hiện trạng hạn hán với 2 ngưỡng là khô nặng và ngưỡng cực kỳ khô; (iv) Mối tương quan (r) giữa năng suất lúa với giá trị chỉ số SPI là rất chặt chẽ với kết quả vụ Hè Thu là r = 0,97 và vụ Đông Xuân là r = 0,83. Để thích ứng và giảm thiểu tác động của hạn hán đối với đất trồng lúa nghiên cứu đã đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới.


RESEARCH ON THE EFFECT OF DROUGHT FOR RICE LAND IN QUE SON DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE


ABSTRACT
This research aims to study on the effect of drought for rice land in two winter-spring and Summer - Autumn cropsin in Que Son district. Standardized Precipitation Index (SPI) method was used to evaluate the drought in two crops of Winter - Spring and Summer - Autumn. Research results show that: (i) Que Son district has the rice land of 4.059,80 ha, accounting for 19,2% of total ingore nature, however, canals and lakes are still limitative and seriously degraded; (ii) Based on the rainfall data from 20 monitoring stations and the satellite station, the research team calculated that the SPI values in both Winter - Spring and Summer - Autumn crops were below -1; (iii) Based on the SPI value, the study has constructed a drought map with two thresholds that are dry and extremely dry; (iv) Correlation (r) between paddy yield and SPI value was very close with the Summer - Autumn crop of r = 0.97 and Winter - Spring crop r = 0.83. To adapt and mitigate the impact of drought, many solutions have been put forth in the near future.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)