##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Hai chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 và Burkholderia vietnamiensis CT1 (phân lập, nhận diện và chọn lọc từ đất vùng rễ lúa ở Kiên Giang và Cần Thơ) được chủng cho hạt lúa giống gieo sạ ở nông trường Sông Hậu từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2016 với mục tiêu thay thế được một phần phân urê bón cho cây lúa. Thí nghiệm ngoài đồng ruộng được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm các nghiệm thức đối chứng (ĐC1 - NT0 và ĐC2 - NT100), các nghiệm thức chủng vi khuẩn riêng lẻ và không bổ sung phân đạm hóa học (phân urê), các nghiệm thức chủng vi khuẩn riêng lẻ có bổ sung 50% và 75% phân urê. Kết quả của nghiệm thức sử dụng chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 có bổ sung 50% và 75% phân urê cho năng suất tương đương 6,88 tấn/ha so với ĐC2 (khác biệt không có ý nghĩa ở mức 1%), nghiệm thức sử dụng chủng Burkholderia vietnamiensis CT1 có bổ sung 75% phân urê cho năng suất khác biệt không có ý nghĩa so với ĐC 2.
Như vậy, chủng vi khuẩn Burkholderia vietnamiensis KG1 thay thế được 50% và Burkholderia vietnamiensis CT1 thay thế được 25% phân urê khi chủng cho hạt lúa gieo sạ ngoài đồng ruộng.


STUDYING ON REPLACING ABILITY OF NITROGEN FERTILIZER FROM TWO BACTERIAL STRAINS BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS KG1 AND BURKHOLDERIA VIETNAMIENSIS CT1 ON OM2517 RICE CULTIVAR


ABSTRACT


Two bacterial strains Burkholderia vietnamiensis KG1 and Burkholderia vietnamiensis CT1 (isolated, identified and selected from rice rhizosphere soil in Kien Giang and Can Tho Provinces) were
inoculated on seeds of rice sowed in the Song Hau Farm from May to August 2016. The experiment included control treatments (control 1 and control 2) individual strain treatments and no additional nitrogenous fertilizer treatments, individual strains supplemented with 50% and 75% urea. Results of treatment which had Burkholderia vietnamiensis KG1 supplemented with 50% and 75% urea yield equivalently to the control 2 (6,88 ton/ha, difference not significant). Treatment strain Burkholderia vietnamiensis CT1 supplemented with 75% urea yield no significant difference compared with the control 2. Thus, the isolates Burkholderia vietnamiensis KG1 can replace 50% urea and Burkholderia vietnamiensis CT1 could replace 25% urea when inoculated on grain sowed in the fields.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo