Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của phân ure-Gold 45 R và lân DAP đến nấm rễ Endomycorrhizae, sinh trưởng và năng suất lúa tại vùng đất nhiễm mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long Tải Download PDF