Trở lại chi tiết bài báo Thiết kế mồi chuyên biệt để nhận diện vi tảo nhóm Thraustochytrid Tải Download PDF