##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Việc nhận diện nhóm vi tảo biển dị dưỡng thraustochytrid bằng phương pháp truyền thống còn gặp nhiều khó khăn. Bằng quan sát hình thái dưới kính hiển vi quang học, chín dòng vi tảo được cung
cấp bước đầu được xác định là thuộc nhóm thraustochytrid. Trong nghiên cứu này, chín dòng vi tảo này đã được xác định thuộc chi Thraustochytrium và Schizochytrium sử dụng hai cặp mồi được thiết kế dựa
trên trình tự vùng gen 18S rDNA của một số loài vi tảo mục tiêu. Trong đó, 2 dòng vi tảo là M19 và D14 thuộc chi Thraustochytrium và 7 dòng còn lại thuộc Schizochytrium dựa vào việc so sánh kết quả
phản ứng chuỗi trùng hợp với cặp mồi nhận diện Schizochytrium. Ngoài ra, 3 dòng vi tảo được giải trình tự bằng cặp mồi Thraus-Schi1 với kích thước khoảng 1.000 bp là B3, M6 và D14. Dựa vào phân tích
cây phả hệ và kết quả tìm kiếm trình tự tương đồng từ ngân hàng gen NCBI (National Center for Biotechnology Information), dòng B3 và M6 thuộc chi Schizochytrium và Aurantiochytrium (trong đó
dòng B3 đồng hình cao với Schizochytrium sp. SKA10 ở mức độ 79% và dòng M6 ở mức 98% với Schizochytrium sp. KRT1), và dòng D14 thuộc chi Thraustochytrium, đồng hình ở mức 93% với Thraustochytrium sp. BP3.2.2. Các cặp mồi được thiết kế trong nghiên cứu này đã giúp nhận diện nhanh các dòng vi tảo thuộc thraustochytrid.


DESIGN OF SPECIFIC PRIMERS FOR THE IDENTIFICATION OF THRAUSTOCHYTRIDS


ABSTRACT
Microalgae possess a numerous concentration in polyunsaturated fatty acid such as Omega 3 and Omega 6, especially docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic (EPA). Identification of
these heterotrophic microalgae by traditional method has faced several drawbacks. Throughout this research, 9 given microalgae were identified by molecular technique. As a result, all of these belonged to Thraustochytrium and Schizochytrium groups by testing with group-specific primers designed basing on 18S rDNA regions of target microalgae. Basically, all strains were raustochytrium and Schizochytrium included two Thraustochytrium (strains M19.1 and D14) and seven Schizochytrium by testing with Schizochytrium specific primers. Furthermore, in this research, three microalgae B3, M6 and D14 were sequenced by group-specific primers with approximate 1,000 bp products. The phylogenetic tree illustrated that strain B3 (highly homologous with Schizochytrium sp. SKA10 at 79%) and strain M6 (highly homologous with Schizochytrium sp. KRT1 at 98%) were close to Schizochytrium genus and strain D14 belonged to Thraustochytrium genus with 93% homologous with Thraustochytrium sp. BP3.2.2. In this research, designed primers helped to quickly identify genera of thraustochytrid.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo