##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bệnh đốm trắng là một trong những bệnh hại nghiêm trọng gây thiệt hại lớn trên các loài cây trồng nói chung và ở cả loài lan nói riêng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm Neoscytalidium sp. gây bệnh đốm trắng trên lan Ngọc điểm. Từ 7 mẫu đất vườn trồng lan Ngọc điểm được thu tại Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ, 26 dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng nấm Neoscytalidium sp. đã được phân lập. Hiệu lực đối kháng nấm của các dòng vi khuẩn dao động từ 62,2 – 79,2%. Kết quả khảo sát các cơ chế đối kháng của các dòng vi khuẩn cho thấy có 21/26 dòng có khả năng sản sinh siderophore, 25/26 dòng có khả năng phân giải cellulose, 25/26 dòng có khả năng phân giải chitin và 26/26 dòng có khả năng phân giải protein. Dòng vi khuẩn SH8 có hiệu lực đối kháng cao nhất được chọn để định danh truyền thống dựa vào hệ thống phân loại Bergey. Kết quả cho thấy dòng vi khuẩn SH8 có đặc điểm phù hợp với các loài thuộc chi Bacillus. Kết hợp định danh bằng giải trình tự vùng gen 16S rRNA và các thử nghiệm sinh hóa cho thấy dòng vi khuẩn SH8 có quan hệ gần nhất với loài Bacillus  amyloliquefaciens.


ISOLATION AND SELECTION OF ANTAGONISTIC BACTERIA AGAINST NEOSCYTALIDIUM SP. CAUSING WHITE SPOT DISEASE ON RHYNCHOSTYLIS GIGANTEA ORCHID


ABSTRACT


White spot disease is one of the serious diseases causing great damage to fruit trees in general and orchids in particular. This study was conducted with the aim to isolate and select antagonistic
bacteria against Neoscytalidium sp. which cause white spot disease on Rhynchostylis gigantea orchid. From 7 soil samples collected from Rhynchostylis gigantea orchid gardens in Ben Tre province, Vinh Long province and Can Tho city, 26 bacterial strains showed antagonism to Neoscytalidium sp.. The antagonistic efficiency of all isolates ranged from 62.2 to 79.2%. Biochemical characteristics of isolates indicated that 21/26 isolates can to produce siderophores, 25/26 can decompose chitin, 25/26 can decompose cellulose and 26/26 to decompose protein. The SH8 strain which has the highest antagonistic efficiency was selected for identification based on the Bergey classification system. The results showed that the SH8 strain was similar characteristics to the Bacillus genus. Combination of sequencing the 16S rRNA region and biochemical tests identified that the SH8 strain was close to Bacillus amyloliquefaciens.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo