##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện tại huyện Thăng Bình nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy dồn điền đổi thửa đã làm tăng đáng kể quy mô diện tích thửa từ 593 m2 lên 1.102 m2 và giảm số thửa trên hộ từ 7,2 thửa xuống còn 4,1 thửa. Dồn điền đổi thửa đã làm tăng diện tích đất giao thông và thủy lợi nội đồng; góp phần tăng diện tích, năng suất và sản lượng của một số cây trồng chính. Đa số người dân được phỏng vấn đều đồng ý với chính sách dồn điền đổi thửa và cho rằng sau dồn điền đổi thửa, giao thông, thủy lợi nội đồng và áp dụng cơ giới vào sản xuất nông nghiệp thuận lợi hơn, giảm thời gian và công sức của người dân trong quá trình sản xuất so với trước dồn điền đổi thửa.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo