##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tình hình nhiễm PCV2 trên đàn lợn được nuôi tại các trang trại thuộc các huyện phía bắc tỉnh Nghệ An bằng kỹ thuật Real time PCR. Tổng số 93 mẫu số bệnh phẩm thu được từ 6 xã thuộc 2 huyện Nam Đàn và Yên Thành. Trong đó mẫu thu từ xã Hoa Thành, huyện Yên Thành có tỷ lệ nhiễm PCV2 cao nhất (29,4%), tiếp đến là xã Phú Thành (Yên Thành) và xã Nam Anh (Nam Đàn) (25,0%). Tỷ lệ mẫu dương tính với PCV2 từ lợn không có dấu hiệu hô hấp điển hình là 22,2% và tỷ lệ mẫu dương tính từ lợn có biểu hiện hô hấp điển hình là 25,0%. Mẫu thu từ dịch xoang miệng, huyết thanh và mẫu phủ tạng cho kết quả dương tính với PCV2 lần lượt là 23,7%; 22,7%; 24,2%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để chẩn đoán bệnh do PCV2 gây ra trên lợn, ngoài việc sử dụng phương pháp lấy mẫu máu và phủ tạng thì phương pháp lấy mẫu dịch xoang miệng cũng là một phương pháp hữu hiệu. Kết quả này sẽ rất có ý nghĩa trong các nghiên cứu tiếp theo về PCV2, giúp đề xuất biện pháp phòng chống bệnh do PCV2 trên đàn lợn nuôi tại tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh vùng Bắc Trung bộ nói chung.


DETERMINATION OF PREVALENCE PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) FROM PIGS FARMS IN SOME NORTHERN DISTRICTS OF NGHE AN PROVINCE


ABSTRACT


The study was conducted to determine the prevalence of PCV2 infection in pigs raised in farms at northern districts of Nghe An province using Real time PCR. The total of 93 samples were collected from 6 communes in Nam Dan and Yen Thanh districts. In Hoa Thanh district and Yen Thanh district, the highest prevalence rate was 29.4%, followed by Phu Thanh (Yen Thanh) and Nam Anh (Nam Dan) (25.0%). The positive sample from pigs with and without PCV2 infection respiratory symptoms signs of respectively 22.2% and 25.0%. Samples from mucus oral cavity and serum samples positive for PCV2 were 23.7%; 22.7%; 24.2%. Research results show that to diagnose diseases caused by PCV2 in pigs, besides the using of blood and organs sampling method, the oral cavity sampling is also an effective method. This result is significant in further studies on PCV2, suggesting measures to prevent PCV2 in pigs raised in Nghe An province and in northern Central Vietnam in general.


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo