##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2016 với mục đích đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp về khía cạnh kinh tế tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Với phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu thứ cấp và sơ cấp bằng phỏng vấn nông hộ; việc đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại hình sử dụng đất chính trên 2 điểm nghiên cứu đại diện cho huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vùng đồi núi thấp có 4 loại hình sử dụng đất và có 5 kiểu sử dụng đất chính. Hiệu quả sử dụng đất cao nhất tại kiểu sử dụng đất lạc đông với tổng thu 40.500 nghìn đồng/ha. Ở vùng đồi núi cao trung bình có 2 loại hình sử dụng đất và 2 kiểu sử dụng đất chính. Tổng thu đạt cao nhất tại kiểu sử dụng đất lúa đông xuân là 24.600 nghìn đồng/ha; NPVcủa cây keo lai thu được là 51.346,60 nghìn đồng/ha, cây quế là 126.548,20 nghìn đồng/ha; BCR của cây keo lai là 2,1 đồng, đối với cây quế là 7,6 đồng; IRR đối với cây keo lai là 34,0% cây quế là 28,6%. 


EVALUATION ON EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE IN TRA BONG DISTRIST, QUANG NGAI PROVINCE


ABSTRACT
The study was carried out in 2016 to evaluate the efficiency of agricultural land use on economic aspect at Tra Bong district, Quang Ngai province. Methods used in this study included the secondary and primary data collection and household interview. This research also evaluates the economic efficiency of main land use types at 2 representative communes in Tra Bong district, Quang Ngai province. The results indicate that at the low mountainous area, there are four land use types and five main land utilization types. The highest agricultural land use efficiency was in the type of paddy land use with 40,500,000 VND/ha. In the medium mountainous area, there are two land use types and two land utilization types. The agricultural land use efficiency was highest at winter-spring rice with total revenue of 24,600,000 VND/ha. Total gross output of acacia hybrid trees and cinnamon were 51,346,000 VND/ha and 126,548,200 VND/ha; BCR of acacia and cinnamon were 2.1 VND and 7.6 VND; IRR for acacia and cinnamon were 34.0% and 28.6%, respectively.


 


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo