##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016. Bằng phương pháp thu thập và xử lý các số liệu liên quan đến phương án quy hoạch sử dụng đất và số liệu sử dụng đất thực tế đến năm 2016 của thị xã Hương Thủy, nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả, cụ thể: (i) Tính đến năm 2016, kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đối với từng loại đất của thị xã Hương Thủy đạt mức tương đối cao; (ii) Thị xã Hương Thủy đã thực hiện đúng chỉ tiêu chuyển đổi nội bộ trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp và chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; thực hiện gần đúng việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; (iii) Mặc dù chưa đạt đúng theo quy hoạch nhưng việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng ở mục đích nông nghiệp cũng đã đạt 89,63% và mục đích phi nông nghiệp đạt 95,75% so với chỉ tiêu của phương án quy hoạch; (iv) Việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016 đã đạt được một số thành tựu nhất định, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án theo đúng tiến độ; (v) Nghiên cứu cũng đã chỉ ra được một số giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về quản lý và xử lý các vi phạm trong thực hiện quy hoạch.


THE RESULT OF LAND USE PLANNING UNTIL 2016 AT HUONG THUY TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE


ABSTRACT
This research was conducted at Huong Thuy town, Thua Thien Hue province to assess the implementation result of land use planning until 2016. Basing on collecting and analyzing data related to land use planning and the data of using land up to 2016 in Huong Thuy town, the research shows that: (i) Up to 2016, the implementation of land use planning for each land type of Huong Thuy was relatively high; (ii) Huong Thuy town also implemented the land use conversion, especially the conversion of agricultural land to non-agricultural land for socio-economic development; (iii) Compared to the planning, the unused land that was used relatively large, reached 89.63% for agriculture land and 95.75% for non - agriculture land; (iv) The implementation of land use planning until 2016 achieved some achievements; however, there were still some difficulties, especially in the land clearance, some projects were not implemented on time; (v) The research also gives some solutions to ensure the implementation of land use planning in Huong Thuy town.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)