Trở lại chi tiết bài báo Tình hình sử dụng đất và kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp của đồng bào Cơ Tu: trường hợp nghiên cứu tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Tải Download PDF