##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Đề tài này được thực hiện tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới nhằm mục đích đánh giá được hiện trạng sử dụng đất, tình hình sản xuất nông nghiệp và kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp của đồng bào Cơ Tu. Đề tài đã sử dụng 3 phương pháp chính đó là thu thập số liệu thứ cấp, thu thập số liệu sơ cấp và xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả cho thấy dân số dân tộc Cơ Tu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong 6 dân tộc và nhóm dân tộc đang sinh sống tại Hồng Hạ (chiếm 43% tổng dân số toàn xã), diện tích trung bình của mỗi hộ về đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác (sắn, ngô...), đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây lâm nghiệp lần lượt là 1.060,2 ± 1.082,9 m 2 , 1.721,9 ± 1.678,1 m 2 , 2.776,7 ± 3.014,7 m 2 , 7.687,6 ± 5.737,8 m 2 và 34.329,2 ± 64.918,5 m 2 . Nguồn gốc chủ yếu các loại đất nói trên là tự khai hoang và được thừa kế. Các loại vật nuôi chủ yếu của đồng bào là gà, vịt, bò, lợn, dê. Việc sử dụng các kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp vẫn được đồng bào dân tộc Cơ Tu coi trọng và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đó là những kinh nghiệm chọn đất để canh tác các loại cây trồng cụ thể, chọn địa hình để làm chuồng trại chăn nuôi, sử dụng các thức ăn địa phương để chăn nuôi, sử dụng các loại lá cây để trị bệnh cho gia súc gia cầm, cách bảo quản và sử dụng lâu dài các loại hạt giống, thịt gia súc gia cầm.


LAND USE AND INDIGENOUS KNOWLEDGES IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF CO TU PEOPLE: A CASE OF STUDY IN HONG HA COMMUNE, A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE


ABSTRACT
This research was conducted at Hong Ha commune aiming to assessing the land use, agricultural activities and indigenous knowledge applied to agricultural production of Co Tu ethnic people. Three research methods were used including primary and secondary data collection and statistics by SPSS 20 software. The results show that the Co Tu population is the largest among ethnic groups in Hong Ha commune (43% of the total); the average land area of each household is 1,060.2 ±1,082.9 m 2 , 1,721.9 ± 1,678.1 m 2 , 2,776.7 ± 3,014.7 m 2 , 7,687.6 ± 5,737.8 m 2 and 34,329.2 ± 64,918.5 m 2 including residential land, paddy, land for annual crops (cassava, corn...), perennial crops and forestry land, respectively. These lands were mainly sourced by reclaiming and inheritance. The main poultry and animals are chicken, duck, cow, pig and goat. Applying indigenous knowledge in agricultural production has been appreciated by the Co Tu ethnic people and passed down from generations to generations. These knowledge include the experience of selecting the land for cultivation of specific crops, selecting the terrain for breeding facilities, using local food for livestock, using the garden leaves for the treatment of animal and poultry and preserving for long-term using of seeds and meat.


 


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)