##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài báo sử dụng phương pháp mới để xác định các đặc trưng động học của hệ cơ cấu thanh truyền. Để xác định được các đặc trưng này, chúng ta có thể sử dụng những phương pháp truyền thống như: phương pháp giải tích, phương pháp đồ thị giải tích, phương pháp họa đồ vectơ. Ở bài báo này, nhóm tác giả đề xuất việc ứng dụng phần mềm MathCAD nhằm đơn giản hóa việc phân tích động học, qua đó xác định nhanh chóng những đặc trưng động học của hệ cơ cấu dạng thanh truyền như: vị trí, vận tốc, gia tốc của các khâu và quỹ đạo của những điểm trên khâu, bên cạnh đó thực hiện mô phỏng chuyển động của hệ cơ cấu thanh truyền, kết quả thể hiện được tính trực quan trong chuyển động của cơ cấu. Kết quả bài báo có giá trị tham khảo nhất định như là một phương thức để giải bài toán dạng thanh truyền nói riêng và các bài toán trong nguyên lý máy nói chung.


APPLYING MATHCAD SOFTWARE FOR DETERMINATING KINETIC CHARACTERISTICS AND SIMULATING MOTION OF BAR LINKAGE MECHANISMS


ABSTRACT
Determining the kinetic characteristics of bar linkage mechanism is based on a new method. To determine the kinetic characteristics, it is possible to use traditional methods such as analytic methods, analytic graphics method, and vectorial graphics methods. This research proposes the applied MathCAD software to simplify the kinetic analysis and rapidly determine kinetic characteristics of the bar linkage mechanisms such as position, velocity, and acceleration. At the same time, the authors applied MathCAD software to simulate the motion of mechanism, simulating represents the visualization of the motion of the mechanism. The results have a certain reference value as a method for solving the bar linkage mechanisms.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo