NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA ỨNG DỤNG TRONG CHUỖI MARKOV VÀ GIS

  • Huỳnh Văn Chương
  • Châu Võ Trung Thông
  • Huỳnh Công Hưng

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm ứng dụng GIS và chuỗi Markov để nghiên cứu và dự báo xu hướng biến động sử dụng đất trên địa bàn thành phố Nha Trang đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu đã thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015 cho 5 loại sử dụng đất: nông nghiệp, lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất ở và đất chưa sử dụng; đồng thời đã phân tích nguyên nhân biến động sử dụng đất đai cũng như dự báo chiều hướng biến động sử dụng đất đến năm 2020 và đối chiếu so sánh với phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020 đã phê duyệt. Kết quả dự báo biến động sử dụng đất đến năm 2020 bằng chuỗi Markov so với phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang có sự chênh lệch không quá lớn.

Được xuất bản
2017-08-01
Làm thế nào để trích dẫn
VĂN CHƯƠNG, Huỳnh; VÕ TRUNG THÔNG, Châu; CÔNG HƯNG, Huỳnh. NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA ỨNG DỤNG TRONG CHUỖI MARKOV VÀ GIS. Tạp chí Khoa học & công nghệ nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-46, aug. 2017. ISSN 2588-1256. Available at: <http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/10>. Date accessed: 19 feb. 2018.