Thư mời - Viết bài số đầu tiên của Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế

2017-05-15

Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế  hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTT ngày 15 tháng 03 năm 2017của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là thư mời lần đầu tiên của Tạp chí đến các nhà khoa học trong và ngoài trường, do đó số xuất bản đầu tiên của Tạp chí có ý nghĩa hết sức to lớn cho chặng đường hình thành và phát triển của Tạp chí trong tương lai. Sự thành công của số đầu tiên sẽ là một tiền đề quan trọng. Với ý nghĩa to lớn đó, Tạp chí trân trọng kính mời và kêu gọi tất cả các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường gửi bài đăng có chất lượng cho tạp chí số đầu tiên được xuất bản thành công tốt đẹp. Dự kiến số đầu tiên sẽ được xuất bản trong tháng 06/2017 và có mã số ISSN do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp.

Tạp chí sẽ nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, và môi trường và các lĩnh vực liên quan khác. Tạp chí được phát hành trong cả nước và đăng toàn văn các bài báo trên trang thông tin điện tử (Website) của Tạp chí để truy cập miễn phí.

Kính phí phản biện và xuất bản: Các tác giả không phải nộp, mọi chi phí cho số đầu tiên do Trường Đại học Nông Lâm Huế chi trả.

Đề nghị các tác giả/nhóm tác giả gửi bản thảo bài đăng về Tòa soạn Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Huế trước ngày 02/06/2017 qua email: tapchidhnl@huaf.edu.vn và bản gốc có chữ ký gửi đến Tòa soạn Tạp chí tại địa chỉ 102 Phùng Hưng, TP Huế, điện thoại liên hệ: 0234 3525049. Bài viết không quá 10 trang khổ giấy A4, cở chữ 12 và theo qui định của “Thể lệ viết-gửi bài và Mẫu hướng dẫn chi tiết viết bản thảo” kèm theo thư mời này.

Ban biện tập Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm rất mong nhận được sự quan tâm đặc biệt cho số đầu tiên của các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Trân trọng./

                                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

­­- Như trên;                                                                                                     TỔNG BIÊN TẬP

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT, Tòa soạn.                                                                           PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG