Đăng nhập or Đăng ký to make a submission.

Danh mục kiểm tra chuẩn bị gửi

Là một phần của quá trình gửi bài, tác giả được yêu cầu kiểm tra quy trình nộp với các mục sau đây và việc nộp có thể được gửi lại tác giả mà không đính kèm các hướng dẫn này.
  • Bài viết chưa được công bố trước đây
  • Tập tin được đệ trình có định dạng là file Word
  • Bài viết khi được chấp thuận sẽ được công bố rộng rãi và tải miễn phí