Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Bài viết chưa được công bố trước đây
  • Tập tin được đệ trình có định dạng là file Word
  • Bài viết khi được chấp thuận sẽ được công bố rộng rãi và tải miễn phí